ESL Saigon logo

ESL Saigon


Phonemic ChartVowel Sounds
  monophthongs
  diphthongs

 

Consonant Sounds

  Consonants


iː (eat) ɪ (fit) ʊ (book) uː (boot) ɪə (dear) eɪ (day)    
e (ten) ə (cinema) ɜː (work) ɔː (door) ʊə (newer) ɔɪ (noise) əʊ (home)  
æ (bag) ʌ (cup) ɑː (car) ɒ (not) eə (hair) aɪ (guy) aʊ (mouse)  
p (pig) b (bit) t (tap) d (dog) tʃ (church) dʒ (job) k (kit) g (got)
f (four) v (vase) θ (think) ð (then) s (see) z (zoo) ʃ (she) ʒ (television)
m (man) n (nice) ŋ (sing) h (how) l (little) r (rock) w (we) j (you)Back to index